Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
1

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1

นางจิตรา ถาวระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
1

นายทศพร ซิมตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
2

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
2 3

นางอินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
2

นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
2

นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

หมายเหตุ

1 กรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ 2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นางอินทิรา สุขะนินทร์, นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายปิลัญชัย ประดับพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 3 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ฯลฯ