สารจากประธานกรรมการ


เศรษฐกิจไทยในปี 2560 เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯจากการบริโภคของภาคเอกชนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการจ้างงาน ด้านยูโรโซนซึ่งจะเน้นด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ และญี่ปุ่นจากการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเพิ่มผลิตภาพการผลิต ซึ่งขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและสูงกว่าเศรษฐกิจของจีนและประเทศกำลังพัฒนาในหลายประเทศส่วนเศรษฐกิจในประเทศมีการขยายตัวจากการส่งออกสินค้าและบริการ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น การบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ด้านการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งขึ้นในขณะที่การลงทุนของภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปี 2559

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้านแรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 37 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 18 ล้านบาท และธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 32 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจคลังสินค้ามีผลกำไรสุทธิจำนวน 13 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิจำนวน 37 ล้านบาทดังกล่าวได้รวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและแฟชั่นสำเร็จรูปจำนวน 65 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้)

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังสินค้า ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยยึดธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนและยังประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อไป


สารจากประธานกรรมการ Chairman's Statement

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :