Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งสหภาพยุโรปและประเทศในอาเซียน ส่วนสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ ทั้งมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนขนาดเล็ก และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวจีนจากการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ การขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปี 2558

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้านแรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 173 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจคลังสินค้ามีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 6 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 10 ล้านบาท และธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 177 ล้านบาท โดยผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 173 ล้านบาท ดังกล่าวได้รวมผลกระทบ จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจอาหารและแฟชั่นสำเร็จรูป จำนวน 62 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) ผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 124 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) และผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 21 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้)

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังสินค้า ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริษัทยังคงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทยังจะพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพสู่ตลาดต่อไป


นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
ประธานกรรมการบริษัท