Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559 (ล่าสุด)

วันที่ : 3 เม.ย. 2560
ชนิดไฟล์ : PDF File
ขนาดไฟล์ : 6.37 MB

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF