ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2558 ปี 2559
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 270,536 276,039 324,678  
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,072,000 2,561,193 2,707,690  
รายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 112,014 236,254 181,452  
รายได้รวม 3,006,148 3,187,577 3,337,366  
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) 2,460,041 3,155,204 3,259,589  
กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ 389,548 (72,466) (172,628)  
สินทรัพย์รวม 5,595,070 5,496,116 5,223,509  
หนี้สินรวม 2,865,581 3,062,523 2,990,861  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,729,488 2,433,593 2,232,649  
จำนวนหุ้นปลายงวด (หุ้น) 282,527,203 376,701,973 414,371,348  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ* 0.96 (0.15) (0.34)  
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)* 5.26 4.85 4.53  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.46 0.49 0.42  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 13.3 12.66 12.03  
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.48 (2.36) (5.37)  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.02 (2.98) (7.73)  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.35 (1.32) (3.30)  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 1.05 1.26 1.34  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 2.94 N/A N/A  

หมายเหตุ : ได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลแล้ว *


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :