ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม ปี 2558 ปี 2559
(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2560
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 276,039 324,678 327,772  
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,561,193 2,707,690 2,694,338  
รายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 236,254 181,452 136,962  
รายได้รวม 3,187,577 3,337,366 3,325,417  
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) 3,155,204 3,259,589 3,282,166  
กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (72,466) (172,628) (36,870)  
สินทรัพย์รวม 5,496,116 5,223,509 6,190,447  
หนี้สินรวม 3,062,523 2,990,861 2,921,217  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,433,593 2,232,649 3,269,229  
จำนวนหุ้นปลายงวด (หุ้น) 376,701,973 414,371,348 455,807,823  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ* (0.15) (0.31) (0.05)  
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)* 4.40 4.11 4.94  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.49 0.39 0.65  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 12.66 12.03 14.59  
อัตรากำไรสุทธิ (%) (2.36) (5.37) (1.17)  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (2.98) (7.73) (1.13)  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.32) (3.30) (0.60)  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 1.26 1.34 0.89  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A N/A  

หมายเหตุ : ได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลแล้ว *


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :