นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy


คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ โดยดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวคือ

  • คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
  • คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อบริษัท
  • คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
  • คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ
  • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
  • คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมคู่มือจริยธรรม ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


สิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :