โครงสร้างผู้ถือหุ้น


โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07-05-2018


ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ  
1 นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 89,523,732.00 19.64  
2 นายศุภชัย สุขะนินทร์ 47,928,147.00 10.51  
3 นางอินทิรา สุขะนินทร์ 47,322,152.00 10.38  
4 นายทวีฉัตร จุฬางกูร 30,300,000.00 6.65  
5 น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์ 25,540,437.00 5.60  
6 น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 25,020,563.00 5.49  
7 นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ 22,183,332.00 4.87  
8 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 16,644,546.00 3.65  
9 นางกมลี ปัจฉิมสวัสดิ์ 14,031,410.00 3.08  
10 น.ส.กมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์ 13,143,572.00 2.88  
11 นางมนทนัฐ แต้มศิริชัย 11,449,625.00 2.51  
12 นายพรประสงค์ แต้มศิริชัย 6,337,607.00 1.39  
13 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 6,025,500.00 1.32  
14 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,962,426.00 0.87  
15 ด.ช.ศุภฤทธิ์ สุขะนินทร์ 3,929,976.00 0.86  
16 ด.ช.ศุภเดช สุขะนินทร์ 3,929,976.00 0.86  
17 นายสกล งามเลิศชัย 3,288,300.00 0.72  
18 นายชาลี ชินธรรมมิตร์ 2,683,901.00 0.59  
19 นายณัฐพัชร สมบัติวรพัฒน์ 2,400,000.00 0.53  
20 นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ 2,297,710.00 0.50  

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :