คำอธิบายและการวิเคราะห์


บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไร สุทธิ ประจำ ปี 2561จำนวน 40.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 36.87 ล้านบาท มีผลต่างจำนวน 77.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 210 ขอเรียนชี้แจงสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

 • รายได้จากการขายและให้บริการ ปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 3,655 ล้านบาท และ 3,325 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 9.9 แยกเป็น
  • รายได้จากการขาย (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป) มีรายได้ ปี 2561 และปี 2560 จำนวน 3,082 ล้านบาท และ 2,831 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและประกอบกับรายการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมทั้งการรับรู้ผลการดำเนินงานของร้านอาหาร เลอ กรองด์ เวฟู (Le Grand Vefour) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ สาขากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในช่วงที่ผ่านมา
  • รายได้จากการให้บริการ (ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ) มีรายได้ ปี 2561 และปี 2560 จำนวน 387 ล้านบาท และ 325 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากรายได้ค่าฝาก เอกสาร รายได้ค่าเช่า และรายได้ค่าบริการอื่นๆ
  • รายได้อื่น มีรายได้อื่นๆ ปี 2561 และปี 2560 จำนวน 180 ล้านบาท และ 166 ล้านบาท ตามลำดับ มีรายได้อื่น เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มจาก รายได้จากการขายบัตรสมาชิก, รายได้จากการขายแฟรนไชส์ และรายได้อื่น เป็นต้น
 • ต้นทุนในการขายสินค้าและให้บริการ
  • ต้นทุนในการขายสินค้า ปี 2561 และปี 2560 จำนวน 1,258 ล้านบาท และ 1,152 ล้านบาท ตามลำดับเพิ่มขึ้น 106 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการ รับรู้ผลการดำเนินงานของร้านอาหาร เลอ กรองด์ เวฟู (Le Grand Vefour) กรุงปารีส และร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ สาขากรุงลอนดอน โดยสัดส่วนต้นทุนในการขายสินค้าต่อรายได้รวม ปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 34.4% และ 34.7% ตามลำดับ
  • ต้นทุนในการให้บริการ ปี2561 และปี 2560 จำนวน 283 ล้านบาท และ 248 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากคชจ.ดำเนินงานของงานขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือ (Stevedore) โดยสัดส่วนต้นทุนในการบริการต่อรายได้รวม ปี 2561และปี 2560 เท่ากับ 7.7% และ 7.5% ตามลำดับ
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  • ค่าใช้จ่ายในการขาย ปี2561 และปี 2560 จำนวน 1,590 ล้านบาท และ 1,463 ล้านบาท ตามลำดับเพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าและค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการตลาดในต่างประเทศ เป็นต้น โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม ปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 43.5% และ 44.3% ตามลำดับ
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี2561 และปี2560 จำนวน 403 ล้านบาท และ 419 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากการนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารด้านต่างๆ (ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานในสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2561 และปี 2560 เท่ากับ 11.5% และ 12.1% ตามลำดับ
 • ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปี2561 และปี 2560 จำนวน 12 ล้านบาท และ จำนวน 5 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 140 เนื่องจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย มีกำไรเพิ่มขึ้น

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :