Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
 


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ SST
เลขทะเบียนบริษัท 0107537002117
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บเอกสาร/ทรัพย์สิน บริการให้เช่าและบริหารพื้นที่เพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้า
รวมทั้งให้บริการรับบริหารจัดการสต๊อกสินค้า และกิจการท่าเทียบเรือ
ทุนจดทะเบียน 704,431,290 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 704,431,290 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท)
ทุนชำระแล้ว 455,807,823 บาท (สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ  
เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5 
โทรสาร 02-318-3490-1
ที่ตั้งคลังสินค้า 1 71, 71/1-8 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท : 02-463-4280-9 
โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847
ที่ตั้งคลังสินค้า 2-3 และคลังเอกสาร 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-463-0127, 02-464-1502-9, 02-819-9322-3,
              02-819-9372-7, 02-819-9379
โทรสาร : 02-817-5190, 02-819-9378
เว็บไซต์ www.subsrithai.co.th www.subsrithai.com
 

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105552067303
ประเภทธุรกิจ กิจการคลังสินค้า / ให้บริการรับฝากสินค้า
ทุนจดทะเบียน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น(ห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-314-0412, 02-314-3132, 02-318-5514-5
โทรสาร : 02-318-3490-1
ที่ตั้งคลังสินค้า 71/9 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-463-4280-9
โทรสาร : 02-463-4287, 02-818-7847

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท มัดแมน จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ด้านการลงทุน และการจัดการ
ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750.00 บาท (หนึ่งพันห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,054,903,750.00 หุ้น (หนึ่งพันห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 1.00 (หนึ่งบาท)
ทุนชำระแล้ว 1,054,903,750.00 บาท (หนึ่งพันห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ที่ตั้งสำนักงาน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-261-5363-75
โทรสาร : 02-261-5359-60
เว็บไซต์ www.mudman.co.th
 
ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105548146423
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจานด่วน ขนมและอาหารต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-261-5363-75
โทรสาร : 02-261-5359-60
เว็บไซต์ www.dunkindonuts.co.th
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105548146776
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารจานด่วน ขนม และอาหารต่างๆ ที่อบแล้วทุกชนิด
ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-261-5363-75
โทรสาร : 02-261-5359-60
เว็บไซต์ www.aubonpainthailand.com
 
ชื่อบริษัท บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105555079990
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการผลิต นำเข้า และจำหน่ายไอศครีม ขนมและอาหารชนิดต่างๆ
ทุนจดทะเบียน 125,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น หุ้นละ 10.00 (สิบบาท)
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-261-5363-75
โทรสาร : 02-261-5359-60
เว็บไซต์ www.facebook.com/BaskinRobbins Thailand
 
ชื่อบริษัท บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105539130528
ประเภทธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ทุนจดทะเบียน 10,784,300.00 บาท(สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 27 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-260-7178-9
โทรสาร 02-260-7149
เว็บไซต์ www.greyhoundcafe.co.th
 

ข้อมูลบริษัทย่อย

ชื่อบริษัท บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท 0105523019789
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องหนัง
ทุนจดทะเบียน 96,990,000.00 บาท(เก้าสิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้น 100.00 (หนึ่งร้อยบาท)
ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน 27/1 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-260-7121
โทรสาร 02-260-7122
เว็บไซต์ www.greyhound.co.th