วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ Mission / Vision

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้าน Logistics ไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจแก่บริษัทในกลุ่ม และลงทุนในกิจการที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า เพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


พันธกิจ

 • มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นเลิศโดยเน้นความปลอดภัย ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลาเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
 • มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่ระดับมาตรฐานสากลด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนำสมัย
 • เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร
 • บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นคุณค่าของธุรกิจ
 • ลงทุนในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ค่านิยมองค์กร

Standard & Safety (มีมาตรฐานและปลอดภัย)

 • Standard : สถานที่จัดเก็บต้องมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยทั้งในการจัดเก็บและการทำงาน
 • Safety : ความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการในธุรกิจคลังเอกสารและคลังสินค้า

Smart & Service (มีความเชี่ยวชาญและเต็มใจให้บริการ)

 • Smart : มีทักษะและมีความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนำสมัย
 • Service Mind : มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด

Trust & Transparency (สร้างความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม)

 • Trust : ปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความไว้วางใจ เคารพ และสนับสนุนเพื่อนร่วมงานและพันธมิตร ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจเช่นเดียวกัน
 • Transparency : มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Teamwork & Together (สร้างทีมเพื่อเป้าหมายเดียวกันพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน)

 • Teamwork : ให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศของทีมงานการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของพนักงานทุกคน
 • Together : องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :