คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นางจิตรา ถาวระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการและกรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายทศพร ซิมตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการและกรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นางอินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายสมยศ สุธีรพรชัย

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :