สารจากประธานกรรมการ


ในช่วง 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตอย่างชะลอตัว จากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ค่าเงินบาทแข็ง และ ความล่าช้าในการออกงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ยังไม่รวมผลกระทบที่ยังประมาณความเสียหายไม่ได้จากการระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เริ่มระบาดจากประเทศจีนช่วงเดือน ธันวาคม 2562 จนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้านแรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบ การเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาทโดยธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 19 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 26 ล้านบาท

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต และ ธรรมาภิบาล โดยคำนึถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยยึดธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนและยังประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อไป


สารจากประธานกรรมการ Chairman's Statement

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :