นโยบายการกำกับดูแลกิจการ


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy


คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐาน โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยหลักในการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกระดับในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 และ 2556 โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 บริษัทจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 นี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
  • คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
  • คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อบริษัท
  • คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมภายใต้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ
  • คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดนโยบายและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
  • กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีดำเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  • กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน
คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :