Jobs Update


สมัครงาน Jobs Update

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสาร โดยมุ่งสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automation มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ISO 9001: 2008 ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

ลักษณะงาน :

 • จัดทำสัญญาการบริการของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ รายงานตามระบบ ISO
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :


เพศ :หญิง อายุ :ระหว่าง: 22-30 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

ประสบการณ์ :0-2 ปี

หัวหน้าหน่วยบุคคล

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : -
 • เงินเดือน (บาท) : 16,500 – 25,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบงานด้านบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ :หญิง อายุ :20 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ , ทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ :-

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ , ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่บุคคล

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : -
 • เงินเดือน (บาท) : 12,500 – 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ทำรายงานด้านบุคคล เช่น รายงานการมาปฏิบัติงาน บันทึกการลา / มาสาย
 • จัดทำ เก็บข้อมูลพนักงานให้เป็นระบบ (จัดเก็บลงแฟ้ม หรือบันทึกเข้าระบบ Able Soft)
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ :หญิง อายุ :20 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ , ทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ :-

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • เงินเดือน (บาท) : 30,000 – 40,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 30 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์ : 5 - 6 ปี

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ด้านเลขานุการ ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการ บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการเจรจา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โผปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IOS 9001:2008

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน (บาท) :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • ทำรายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ฝ่ายบัญชี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 18 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น

คุณสมบัติ :

 • ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ WORD, EXCE

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระประแดง)
 • เงินเดือน (บาท) : 10,000 - 15,000
 • วันหยุด : วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลและแก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network ให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • สารมารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 21 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น

คุณสมบัติ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ
 • วันหยุด : ไม่ระบุ
 • เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับวางบิล ตั้งหนี้ ทำเช็คจ่าย
 • บันทึกรายการบัญชีด้านเจ้าหนี้
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เพศ : หญิง อายุ : 21 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่, ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

เกี่ยวกับสมัครงาน

ลงทะเบียนสมัครงาน

เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • เอกสารยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม

ติดต่อ

คุณปาณิศา ชำนินวล

สำนักงานใหญ่ : 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

คลังสินค้า : 71,71/1-8 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

คลังเอกสาร : 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทร : 02-318-5514-5 ต่อ 117
แฟกซ์ : 02-318-3490
อีเมล์ : panisa@subsrithai.co.th

Sub Sri Thai Public Company Limited

Head Office :

2044/25-27, New Petchaburi Extension,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310

Contact :

E-Mail : sst@subsrithai.co.th
Tel : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
Fax : 0-2318-3490

Follow Us :