Jobs Update


สมัครงาน Jobs Update

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสาร โดยมุ่งสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automation มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ISO 9001: 2008 ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา 3 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

ลักษณะงาน :

 • จัดทำสัญญาการบริการของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ รายงานตามระบบ ISO
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :


เพศ :หญิง อายุ :ระหว่าง: 22-30 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

ประสบการณ์ :0-2 ปี

หัวหน้าหน่วยบุคคล

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : -
 • เงินเดือน (บาท) : 16,500 – 25,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบงานด้านบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ :หญิง อายุ :20 – 30 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ , ทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์ :-

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ , ทรัพยากรมนุษย์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระประแดง)
 • เงินเดือน (บาท) : 10,000 - 15,000
 • วันหยุด : วันอาทิตย์
 • เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลและแก้ปัญหาด้าน Hardware, Software, Network ให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • สารมารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 21 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น

คุณสมบัติ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • ลักษณะงาน :

  • ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ :

  เพศ :ชาย/หญิง
  อายุ :30 – 35 ปี

  วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี – ปริญญาโท

  ประสบการณ์ :5 ปี ขึ้นไป

  คุณสมบัติ :

  • มีความรู้และประสบการด้านเลขานุการบริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • มีภาวะผู้นำ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office)
  • มีทักษะในการสือสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001

  เกี่ยวกับสมัครงาน

  ลงทะเบียนสมัครงาน

  เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  • เอกสารยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

  สวัสดิการ

  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
  • ยูนิฟอร์ม

  ติดต่อ

  คุณปาณิศา ชำนินวล

  สำนักงานใหญ่ : 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

  คลังสินค้า : 71,71/1-8 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  คลังเอกสาร : 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  โทร : 02-318-5514-5 ต่อ 117
  แฟกซ์ : 02-318-3490
  อีเมล์ : panisa@subsrithai.co.th

  Sub Sri Thai Public Company Limited

  Head office:

  2044/25-27, Petchburitadmhai Rd., Bangkapi,
  Huaykwang, Bangkok. 10310
  Tel. 02-318-5514-5 , 02-314-0412 , 02-314-3132

  Warehouse 1 & Wharf :

  71, 71/1-9 Mhoo 1, Soi Suksawat 49, Suksawat Rd., Bangjark, Phrapradang, Samutraprakarn.
  Tel. 02-463-4280-5, 02-4626325

  Warehouse 2-3 & Documentary Warehouse:

  115 Mhoo 6, Soi Suksawat 76, Suksawat Rd., Bangjark,
  Phrapradang, Samutraprakarn.
  Tel. 02-463-0127, 02-464-1502-9

  Contact :

  E-Mail : sst@subsrithai.co.th
  Tel : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
  Fax : 0-2318-3490

  Follow Us :