โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555