บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการและการออกกำลังกาย ของ “โครงการ SST Happy Body Happy Mind