บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของ ใน “โครงการบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคนพิการและทุพพลภาพ” ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุลพลภาพบ้านบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันเสาร์ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2559