รายงานเพื่อความยั่งยืน


คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2561

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

รายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2560 (ล่าสุด)

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

รายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคตหมายเหตุ : ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :