รายงานเพื่อความยั่งยืน


คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2562

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

รายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2561

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

รายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2560 (ล่าสุด)

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

รายงานเพื่อความยั่งยืน CSR Report

รายงานเพื่อความยั่งยืน 2559

รายงานฉบับนี้เป็นการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัทให้ได้รับทราบถึงแนวคิด นโยบาย ด้านความยั่งยืน การดําเนินงานด้านความยั่งยืนและแนวทางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนของบริษัทในอนาคตหมายเหตุ : ในการดาวน์โหลดไฟล์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นจะต้องมีโปรแกรม Acrobat เพื่ออ่านไฟล์ PDF

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :