ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
15 พ.ค. 2563   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563  
15 พ.ค. 2563   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
15 พ.ค. 2563   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)  
14 พ.ค. 2563   แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน  
13 พ.ค. 2563   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
11 พ.ค. 2563   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์บริษัท  
07 พ.ค. 2563   การปรับสิทธิของ SST-W2  
29 เม.ย. 2563   แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง แต่งตั้งกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท  
28 เม.ย. 2563   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
21 เม.ย. 2563   แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
20 เม.ย. 2563   แจ้งการถึงแก่กรรมของกรรมการบริัษัท  
27 มี.ค. 2563   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
26 มี.ค. 2563   แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
19 มี.ค. 2563   แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  
17 มี.ค. 2563   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, จ่ายหุ้นปันผล, การเพิ่มทุน, และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข สถานที่ประชุม)  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :