ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
19 พ.ค. 2565   แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
13 พ.ค. 2565   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565  
13 พ.ค. 2565   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)  
13 พ.ค. 2565   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11 พ.ค. 2565   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัท  
11 พ.ค. 2565   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท  
27 เม.ย. 2565   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
28 มี.ค. 2565   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
28 ก.พ. 2565   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียนบริษัท, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การออกและเสนอขายหุ้นกู้, การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
25 ก.พ. 2565   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564  
25 ก.พ. 2565   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
25 ก.พ. 2565   งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
25 ก.พ. 2565   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียนบริษัท, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การออกและเสนอขายหุ้นกู้, การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
14 ธ.ค. 2564   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2565 ของบริษัท  
01 ธ.ค. 2564   แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการบริษัทใหม่แทนท่านที่ลาออก และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

Page: 1 of 5 page(s)     1 2 3 4 5 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :