ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
26 มี.ค. 2564   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
12 มี.ค. 2564   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, ขยายระยะเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate),การออกและเสนอขายหุ้นกู้, การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข Template)  
12 มี.ค. 2564   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, ขยายระยะเวลาการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)  
11 มี.ค. 2564   แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate), การแก้ไขข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
02 มี.ค. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563(แก้ไข)  
01 มี.ค. 2564   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563  
01 มี.ค. 2564   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)  
01 มี.ค. 2564   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  
05 ม.ค. 2564   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SST-W2 (F53-5)  
17 ธ.ค. 2563   แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ (แก้ไข)  
16 ธ.ค. 2563   แจ้งกรรมการลาออก และการแต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ  
16 ธ.ค. 2563   แจ้งกำหนดการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SST-W2 (การใช้สิทธิครั้งที่ 5)  
20 พ.ย. 2563   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2564 ของบริษัท  
20 พ.ย. 2563   แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2563  
16 พ.ย. 2563   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563  

Page: 1 of 6 page(s)     1 2 3 4 5 6 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :