โครงสร้างกลุ่มบริษัท


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบกิจการประเภทคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มาตั้งแต่ปี 2519 จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2537 จากประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจคลังสินค้า บริษัทได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจคลังเก็บเอกสาร บรรจุกล่อง/แฟ้ม ในปี 2538 มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารโดยนำระบบ AS/RS (AUTOMATED STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEMS) ระบบ BARCODE และ COMPUTER มาใช้งานการจัดเก็บและค้นหาเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าที่มีความจำเป็นต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทได้ก่อตั้งบริษัทย่อยขึ้น ชื่อ บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้ารับอนุญาต โดยบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า ให้บริการบริหารสต็อกสินค้าและบริการรับฝากเอกสารอยู่

ต่อมาในเดือนมกราคม 2555 บริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัท มัดแมน จำกัด บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่มแบรนด์ “Dunkin Donut” ในประเทศไทย ส่วน บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ “Au Bon Pain” ในประเทศไทย หลังจากนั้นบริษัทยังได้ขยายกิจการต่อไปในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้ซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายไอศกรีมแบรนด์ “Baskin Robbins” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด

เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น บริษัทและบริษัท มัดแมน จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เกรฮาวด์ จำกัด และ บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มคลอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยเฉพาะโอกาสในการขยายไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยให้กลุ่มบริษัทมีแบรนด์เป็นของตนเอง เพิ่มศักยภาพการขยายธุรกิจในอนาคต ช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และเพิ่มธุรกิจใหม่ไปยังธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป

และในปี 2560 บริษัทมีแผนนำบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อให้ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเองในตลาดทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ในอนาคตซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทและบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากบริษัทได้อีกด้วย

บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560

เดือน กันยายน 2560 บริษัทได้ขยายช่องทางธุรกิจเพิ่มขึ้นด้วยการเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ซึ่งโรงแรมแห่งแรกนี้ เป็นโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ภายใต้ชื่อ “House of Tin Baron” ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดภูเก็ต มีร้านอาหารภายในโรงแรม ชื่อ “ Old Town” ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 1-3 ปี เมื่อร้านอาหารและโรงแรมเปิดให้บริการแล้ว จะช่วยทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีบริษัทย่อย 9 บริษัท ดังต่อไปนี้


โครงสร้างกลุ่มบริษัท Company Structure

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

1. บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด

จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ดำเนินกิจการคลังสินค้ารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือรับฝากสินค้า โดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด


ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2.บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company จดทะเบียนป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ทุนจดทะเบียน 1,054,903,750 บาท เป็นผู้ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด และถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ร้อยละ 100 ในบริษัท เกรฮาวด์ จำกัด และบริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด


3. บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้าน “Dunkin’ Donuts” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ร้าน Dunkin’ Donuts เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทโดนัท และเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักและมีสาขาทั่วโลก มีจำนวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 301 สาขา


4.บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นผู้ถือสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร “Au Bon Pain” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท “Au Bon Pain” เป็นเครือข่ายร้านอาหารประเภทเบเกอรี่และคาเฟ่ที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกมีจำนวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 77 สาขา


5. บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการจำ หน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ “Baskin Robbin” ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 125,000,000 บาท ซึ่งได้ทำการซื้อสิทธิและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการจำหน่ายไอศกรีมภายใต้แบรนด์ Baskin Robbin จากบริษัท บิ๊กสกู๊ป จำกัด เมื่อเดือน มิถุนายน 2555 มีจำนวนสาขาในประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 36 สาขา


6. บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ Greyhound Caf? / Another Hound Caf? / KIN HEY by Greyhound และ M-Kitchen บริษัทและบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท เกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 10,784,300 บาท มีจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 38 สาขา ประกอบด้วยสาขาในประเทศไทย 20 สาขา และใน ต่างประเทศทั้งหมด 18 สาขา


7. Mudman International Limited

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ลงทุนใน Mudman International Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นในต่างประเทศ มีทุนจดทะเบียน 975,525 บาท

ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 Mudman International Limited ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ Societe Langonnaise des Vins et Hotelleries SAS (“SLVH”) ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า Le Grand Vefour ในประเทศฝรั่งเศส ทุนจดทะเบียน 17,670,290 บาท มีจำนวนสาขา ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 1 สาขา


ธุรกิจไลฟ์สไตล์

8. บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด

บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ และสินค้าไลฟ์สไตส์ ภายใต้แบรนด์ “Greyhound” บริษัท และบริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัทเกรฮาวด์ เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 96,990,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561 มีสาขาในประเทศไทยจำนวน 11 สาขา ในชื่อแบรนด์ที่สำคัญได้แก่ Greyhound original และSmileyhound เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสไตส์ที่แตกต่างไป และมีกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ประจำวันจำหน่ายในร้าน Every thing - Hound


ธุรกิจอื่นๆ

9. บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ร้อยละ 100 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ปัจจุบัน บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด บริหารกองทรัสต์อยู่ 1 กอง คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์ SSTRT”)


การถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย


โครงสร้างกลุ่มบริษัท Company Structure

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :