บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด


เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินธุรกิจของกิจการคลังสินค้า เช่น สามารถรับฝากได้เฉพาะสินค้าให้เช่าคลังสินค้าได้เพียงบางส่วน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการก่อน จึงจะให้เช่าได้หรือการนำเงินไปลงทุนมีข้อจำกัดหลายประการ ทำให้บริษัทไม่สามารถขยายธุรกิจหรือนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นได้โดยสะดวกบริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัทย่อยขึ้น ชื่อ บริษัท เอสเอส ที คลังสินค้า จำกัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้ารับอนุญาตแทนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา โดย บริษัท ยังคงดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือเดินทะเล ให้เช่าพื้นที่ คลังสินค้า ให้บริการบริหารสต็อกสินค้าและบริการรับฝากเอกสารอยู่


บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด SST Warehouse Co., Ltd

บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 มีทุนจดทะเบียน จำนวน 5,000,000 บาทตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขควบคุมกิจการคลังสินค้า พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการของผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ทำให้บริษัทใหญ่ไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทย่อยได้ 100% คงถือหุ้นได้เพียง 80% เท่านั้น และให้กรรมการบริษัทใหญ่เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยอีก 20% ดังนั้นกรรมการของบริษัทใหญ่จำนวน 3 ท่าน เข้าไปเป็นกรรมการทั้งคณะในบริษัทย่อย ทำให้การควบคุมในบริษัทย่อยกระทำโดยบริษัทใหญ่โดยปริยาย บริษัท เอสเอส ที คลังสินค้า จำกัด ดำเนินกิจการคลังสินค้ารับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ รับฝากสินค้าโดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด ให้บริการรับฝากสินค้าพืชผลและผลผลิตเกษตรกรรมที่เตรียมส่งไปต่างประเทศเช่น ข้าวสาร เมล็ดกาแฟ ข้าวโพดน้ำตาล ฯลฯ และรับฝากสินค้าทั่วไปที่ผลิตได้และใช้หมุนเวียนภายในประเทศ เช่น สุรา เครื่องปรับอากาศ ยางรถยนต์ และผลผลิตเกษตรกรรมอื่นๆ โดยออกใบประทวนสินค้าและใบรับของคลังสินค้าเป็นหลักฐาน ซึ่งผู้รับฝากสินค้าสามารถนำไปทำ PackingStock กับธนาคารพาณิชย์หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นๆ และรับฝากสินค้าที่สั่งเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยเคมี ข้าวสาลี ส่วนผสมอาหารสัตว์ ฯลฯ รวมทั้งสินค้าที่ทำ Trust Receipt กับธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นหลักประกันในการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :