Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05
หัวหน้าหน่วยการตลาดและสนับสนุนการตลาด 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • รับผิดชอบงานด้านการขายและดูแลลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ(ปี) : 35-45 ปี
 • ส่วนสูง : 155-165 เซนติเมตร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 5 ปี ด้านการตลาดหรือการขาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยการตลาดและสนับสนุนการตลาด 2 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานด้านดูแลลูกค้า และประสานงานด้านการต่อสัญญา
 • ควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ(ปี) : 28-35 ปี
 • ส่วนสูง : 155-165 เซนติเมตร
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 2 ปี ด้านการประสานงานกับลูกค้า
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
Warehouse Supervisor (รองผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร)
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน(บาท) : 35,000 – 50,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารวางแผน และควบคุมด้านการจัดเก็บ-ส่งสินค้า
 • วิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ด้านการทำงาน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา :
 • ประสบการณ์(ปี) : 5+
คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • มีความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่ง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้ทางด้าน ISO 9001 : 2008
เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน : 2 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • คลังเอกสาร อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน(บาท) : 10,000.- บาท ขึ้นไป
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • หาลูกค้า
 • ติดตามผลการติดต่อกับลูกค้า ทั้งที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าและยังไม่ได้เป็นลูกค้า
 • นำเสนอบริการเก็บรักษาเอกสารแก่ลูกค้า
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการฝากเอกสารของบริษัท
 • ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย - หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 – 34
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักงานด้านบริการ
 • สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
หัวหน้าหน่วยการตลาด จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังเอกสาร อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ
 • เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมวางแผนด้านแผนงานการตลาด
 • ดูแลลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
 • ติดตาม/ดูแลยอดขาย
 • นำเสนอบริการเก็บรักษาเอกสารแก่ลูกค้า
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย – หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปี ขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักงานด้านบริการ
 • สามารถใช้ MS.Office ได้ดี
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบริการลูกค้า จำนวน : 1 อัตรา
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ควบคุมการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ บริษัทฯ
 • ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ
 • ติดตามการบริการและประสานงานกับลูกค้า รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ(ปี) : 28-35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3 ปี ขึ้นไป ด้านการตลาดหรือการจัดการ

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • ผ่านงานด้านคลังเอกสารหรือคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
 • เงินเดือน(บาท) : 30,000 – 40,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5-6 ปี

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีความรู้ด้านเลขานุการ ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการ บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการเจรจา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โผปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IOS 9001:2008
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • ทำรายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ฝ่ายบัญชี
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 – 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช-ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่จำเป็น

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ WORD, EXCE
Financial Analyst Officer
รายละเอียดงาน
 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระประแดง)
 • เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 50,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • Perform Financial Analysis (Monthly Performance Review and Analysis) and analyze actual financial performance
 • Track financial status by monitoring variances from plan
 • Coordinate variance analysis at consolidated level
 • Collect and analyze financial and statistical data (sales, material, scrap, operating expenses, and capital expenditures) from financial statements and remote sites
 • Monitor and verify unusual expenses and other statistical data
 • Validate accuracy of financial data and reports
 • Prepare financial reports, management reports and presentations
 • Work on ad-hoc projects/analyses
 • Manage budget & Cost center control and cost management
 • Perform other related duties as assigned
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย – หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

 • คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • Good analysis skill, knowledge of manufacturing system
 • Able to work under pressure and tight deadline
 • High proficiency in operating spreadsheet and word-processing applications
 • Good communications skills and team work spirit and negotiation skills
 • Good command in English
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, or related field.
 • At least 2 years experiences in financial planning/ controlling role within a large organization preferably with both manufacturing and commercial function
 • Strong analytical skill
 • Computer literacy
 • Good coordination skill across organization

สนใจติดต่อ : คุณปาณิศา ชำนินวล
1. สำนักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
2. คลังสินค้า 71,71/1-8 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
3. คลังเอกสาร 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

โทรศัพท์ : 02-318-5514-5 ต่อ 117
แฟกซ์    : 02-318-3490
อีเมล์     : panisa@subsrithai.co.th