สมัครงาน


สมัครงาน Jobs Update

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสาร โดยมุ่งสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automation มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ISO 9001: 2008 ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้


หัวหน้าหน่วยการตลาดและสนับสนุนการตลาด : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน (บาท) :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • รับผิดชอบงานด้านการขายและดูแลลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 35 - 45 ปี ส่วนสูง : 155 - 165 เซนติเมตร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 5 ปี ด้านการตลาดหรือการขาย

คุณสมบัติ :

 • มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยการตลาดและสนับสนุนการตลาด : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน (บาท) :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบงานด้านดูแลลูกค้า และประสานงานด้านการต่อสัญญา
 • ควบคุมดูแลการทำงานในส่วนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดต่อประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 28 - 35 ปี ส่วนสูง : 155 - 165 เซนติเมตร

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 2 ปี ด้านการประสานงานกับลูกค้า

คุณสมบัติ :

 • มีทักษะด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

Warehouse Supervisor (รองผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร)

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน (บาท) : 35,000 – 50,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • บริหารวางแผน และควบคุมด้านการจัดเก็บ-ส่งสินค้า
 • วิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ด้านการทำงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ : ชาย อายุ : 35 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์ : 5 ปี

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ด้านการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่ง
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • มีความรู้ทางด้าน ISO 9001 : 2008

เจ้าหน้าที่การตลาด : 2 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังเอกสาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน (บาท) : 10,000 บาทขึ้นไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • หาลูกค้า
 • ติดตามผลการติดต่อกับลูกค้า ทั้งที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าและยังไม่ได้เป็นลูกค้า
 • นำเสนอบริการเก็บรักษาเอกสารแก่ลูกค้า
 • ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการฝากเอกสารของบริษัท
 • ดูแลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 22 – 34 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าหน่วยการตลาด : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังเอกสาร อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ร่วมวางแผนด้านแผนงานการตลาด
 • ดูแลลูกค้ารายเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
 • ติดตาม/ดูแลยอดขาย
 • นำเสนอบริการเก็บรักษาเอกสารแก่ลูกค้า

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 35 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบริการลูกค้า : 1 อัตรา

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน (บาท) :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ควบคุมการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ
 • ติดตามการบริการและประสานงานกับลูกค้า รวมทั้งงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 28 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้านการตลาดหรือการจัดการ

คุณสมบัติ :

 • ผ่านงานด้านคลังเอกสารหรือคลังสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ MS.Office ได้เป็นอย่างดี
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
 • เงินเดือน (บาท) : 30,000 – 40,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 30 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์ : 5 - 6 ปี

คุณสมบัติ :

 • มีความรู้ด้านเลขานุการ ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการ บริษัทจดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการเจรจา
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้โผปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • มีความรู้เกี่ยวกับ IOS 9001:2008

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน :
 • เงินเดือน (บาท) :

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • จัดเก็บเอกสารทางบัญชี จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 • ทำรายการจัดซื้อ – จัดจ้าง ฝ่ายบัญชี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 18 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปวช - ปริญญาตรี

ประสบการณ์ : ไม่จำเป็น

คุณสมบัติ :

 • ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ WORD, EXCE

Financial Analyst Officer

รายละเอียดงาน :

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระประแดง)
 • เงินเดือน (บาท) : 25,000 – 50,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • Perform Financial Analysis (Monthly Performance Review and Analysis) and analyze actual financial performance
 • Track financial status by monitoring variances from plan
 • Coordinate variance analysis at consolidated level
 • Collect and analyze financial and statistical data (sales, material, scrap, operating expenses, and capital expenditures) from financial statements and remote sites
 • Monitor and verify unusual expenses and other statistical data
 • Validate accuracy of financial data and reports
 • Prepare financial reports, management reports and presentations
 • Work on ad-hoc projects/analyses
 • Manage budget & Cost center control and cost management
 • Perform other related duties as assigned

เพศ : ชาย / หญิง อายุ : 25 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์ : 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติ :

 • Good analysis skill, knowledge of manufacturing system
 • Able to work under pressure and tight deadline
 • High proficiency in operating spreadsheet and word-processing applications
 • Good communications skills and team work spirit and negotiation skills
 • Good command in English
 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, or related field.
 • At least 2 years experiences in financial planning/ controlling role within a large organization preferably with both manufacturing and commercial function
 • Strong analytical skill
 • Computer literacy
 • Good coordination skill across organization

เกี่ยวกับสมัครงาน

เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
 • ยูนิฟอร์ม

ติดต่อ

คุณปาณิศา ชำนินวล

สำนักงานใหญ่ : 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

คลังสินค้า : 71,71/1-8 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

คลังเอกสาร : 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โทร : 02-318-5514-5 ต่อ 117
แฟกซ์ : 02-318-3490
อีเมล์ : panisa@subsrithai.co.th

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :