ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
01 ก.พ. 2561   แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจำปี 2561 ของบริษัทฯ  
18 ธ.ค. 2560   แจ้งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ  
22 พ.ย. 2560   แจ้งวันหยุดประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท  
13 พ.ย. 2560   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560  
13 พ.ย. 2560   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  
13 พ.ย. 2560   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
06 ต.ค. 2560   แจ้งผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง  
05 ต.ค. 2560   แจ้งการอนุมัติการต่อสัญญาเช่ากับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ  
28 ก.ย. 2560   จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่  
28 ก.ย. 2560   แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
21 ก.ย. 2560   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า  
13 ก.ย. 2560   รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)  
13 ก.ย. 2560   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท  
25 ส.ค. 2560   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไขสารสนเทศ)  
17 ส.ค. 2560   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560  

Page: 1 of 6 page(s)     1 2 3 4 5 6 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :