ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์วันที่ หัวข้อ
14 ส.ค. 2561   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561  
14 ส.ค. 2561   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)  
14 ส.ค. 2561   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
11 ก.ค. 2561   แจ้งการได้รับความเห็นชอบโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจาก ก.ล.ต.  
30 พ.ค. 2561   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
15 พ.ค. 2561   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
15 พ.ค. 2561   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561  
15 พ.ค. 2561   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)  
09 พ.ค. 2561   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท  
26 เม.ย. 2561   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
26 มี.ค. 2561   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท  
13 มี.ค. 2561   แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล/การเพิ่มทุนแบบ General Mandate/การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (SST-W2)/และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น  
28 ก.พ. 2561   งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)  
28 ก.พ. 2561   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)  
28 ก.พ. 2561   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560  

Page: 1 of 4 page(s)     1 2 3 4 »

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :