คำอธิบายและการวิเคราะห์


ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 139.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลผลขาดทุนสุทธิจำนวน 63.99 ล้านบาท มีผลต่างจำนวน 75.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 118.14% สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 26.09 ล้านบาท และ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวนรวม 155 ล้านบาท และอื่นๆ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้

 • รายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าแยกตามส่วนงานดังนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)
  • ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้รวม 325 ล้านบาท (ปี 2558 มีรายได้จากการขายและให้บริการลูกค้ารวม 276 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 49 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18 จากรายได้ค่าเช่าและค่าฝากเอกสาร
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้รวม 2,708 ล้านบาท (ปี 2558 มีรายได้จากการขายรวม 2,562 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 146 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากรายได้ในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและรายการส่งเสริมการขาย
  • ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีรายได้จากการขายรวม 181 ล้านบาท (ปี 2558 มีรายได้จากการขายรวม 236 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 55 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23 จากรายได้ในการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ 1,414 ล้านบาท (ปี 2558 มีต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ 1,348 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น
 • ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,488 ล้านบาท (ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 1,445 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นและรายการส่งเสริมการขาย
 • ปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 26.09 ล้านบาท
 • บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปีนี้ (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์) ผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าทางบัญชี บริษัทฯ จึงได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 155 ล้านบาท
 • รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ จำนวน 25 ล้านบาท (ปี 2558 มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (12) ล้านบาท) ลดลง 37 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปี มีการกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ส่วนของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จากการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :