คำอธิบายและการวิเคราะห์


ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 21.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 139.59 ล้านบาท มีผลต่างจำนวน 118.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา 84.69% สาเหตุหลักเนื่องมากจากปี 2559 บริษัทฯ มีการบันทึกผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 26.09 ล้านบาท, ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน จำนวนรวม 155 ล้านบาท และอื่นๆ บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้

 • รายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าแยกตามส่วนงาน รวมทั้งรายได้อื่นดังนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
  • ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้รวม 328 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้จากการขายและให้บริการลูกค้ารวม 325 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จากรายได้ค่าเช่าและค่าฝากเอกสาร
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม มีรายได้รวม 2,694 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้จากการขายรวม 2,708 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 จากรายได้ในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากการชลอตัวของเศรษฐกิจภาพรวมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
  • ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีรายได้จากการขายรวม 137 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้จากการขายรวม 181 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 44 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากรายได้ในการจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ การแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อยอดขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
  • รายได้อื่น 153 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้อื่น 115 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33 ซึ่งส่วนใหญ่จะเพิ่มจากรายได้จากการขายบัตรสมาชิก, รายได้จากการขายสินค้า Premium, รายได้จากการขายแฟรนไชส์ และรายได้อื่น เป็นต้น
 • ต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ
  • ต้นทุนในการขายสินค้า 1,152 ล้านบาท (ปี 2559 มีต้นทุนในการขายสินค้า 1,175 ล้านบาท) ลดลง 23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าที่ลดลง และจากการร่วมมือของฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติก ฝ่ายการตลาด ตลอดจนพนักงานหน้าร้านผ่านระบบจัดซื้อกลางที่มีประสิทธิภาพ (Procurement) และการควบคุมสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) โดยสัดส่วนต้นทุนในการขายต่อรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 35.22% และ 34.65% ตามลำดับ
  • ต้นทุนในการบริการ 248 ล้านบาท (ปี 2559 มีต้นทุนในการบริการ 239 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนต้นทุนการบริการต่อรายได้รวมปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 7.16% และ 7.45% ตามลำดับ
 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  • ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,463 ล้านบาท (ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 1,461 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 43.78% และ 44% ตามลำดับ
  • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 419 ล้านบาท (ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 384 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานในสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น และในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทฯ บันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Societe Langonnaise des Vins el Hotelleries SAS (“SLVH”) จำนวน 19 ล้านบาท โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2559 และปี 2560 เท่ากับ 11.51% และ 12.59% ตามลำดับ
 • ปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ทำให้เกิดผลขาดทุนจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 26.09 ล้านบาท
 • บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี 2559 (ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์) ผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี บริษัทฯ จึงได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 155 ล้านบาท
 • ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จำนวน 80 ล้านบาท (ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 100 ล้านบาท) ลดลง 20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน
 • รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ จำนวน (5) ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 24 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 มีการกลับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ส่วนของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี) จากการตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :