Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05

:: ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

1) มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
2) มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกหน่วยงานขององค์กร และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า
และบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนำสมัยอันจะยังประโยชน์ให้กับลูกค้า
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
3) มุ่งเน้นการปฏิบัติดูแลต่อบุคลากรขององค์กรโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
4) มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และการตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กร
ที่มีต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาชีว
อนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆอันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและชุมชนดังนี้

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

• ด้วยคลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำโดยจัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียมีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐาน
โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย
(Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

• ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยบริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอจึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้าน
อัคคีภัยและภัยจากทางน้ำอย่างสม่ำเสมอมีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำ
ทุกปีรวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและ
อุปกรณ์ให้มาดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตรวจสอบระบบลิฟต์ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ
ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเป็นประจำทุกปีซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วย
งานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

สังคมและชุมชน

• บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆทั้งคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
แรงงานการจัดการด้านบัญชีและภาษีอากรลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาการป้องกันจากการทุจริตรวมทั้ง
ประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่เป็นคู่สัญญาของรัฐบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจึง
ให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศและกฎระเบียบดังกล่าวโดยได้จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการโดยการเข้าร่วมสัมมนาและเสนอความ
เห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าท่าเทียบเรือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคม
ธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนำไปปรับปรุงกฎระเบียบการบริหารจัดการต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศนอกจากนี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับหน่วย
งานราชการในการดำเนินงานของราชการเช่นให้เทศบาลเมืองลัดหลวงใช้สถานที่ของคลังสินค้า 2 เพื่อการเลือกตั้ง
ทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งทั่วไป

• บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR)
ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
องค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขดังนั้นบริษัทจึงได้
จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์หรือ CSR DAY โดยบริษัทได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2554 และต่อเนื่องมาถึงปี 2555 เพื่อเป็นการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง“บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) แก่พนักงานโดยมุ่งเน้น
ให้เกิด“กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน”และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการจัดทำโครงการ
จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนSustainability Development Report (SD Report) ตามกรอบการรายงานของ
Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และสถาบันไทยพัฒน์

• จากการจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ได้นำไปสู่โครงการต่างๆที่พนักงานของบริษัทได้เสนอกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
พนักงานและสังคมดังนี้โครงการปลูกป่าชายเลนโครงการ Happy Work Happy Life และโครงการบริจาคสื่อการ
เรียนการสอนให้โรงเรียนซึ่งบริษัทได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนณป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการเมื่อ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2554 โครงการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี
พระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

• ในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทบริษัทได้มอบทุนเพื่อการศึกษาและทุนในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี
นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมและพุทธศาสนาเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี

• ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัต
ิโดยได้ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัทซึ่งระบบ Automated Storage and
Retrieval System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เช่น มีการบำบัดและตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ

ด้วยคลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ โดยการจัดสร้างรางระบายน้ำและบ่อดักไขมันเพื่อรองรับและบำบัดความสกปรกของน้ำทิ้งภายในโครงการ และจัดทำตะแกรงดักขยะที่ฝาท่อระบายน้ำทุกช่อง และที่ปลายท่อก่อนระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ เช่น  ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในบริเวณโครงการเพื่อป้องกันการอุดตัน ระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้า โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสินค้าทางการเกษตร มิให้เกิดหกหล่นหรือรั่วไหลลงสู่แม่น้ำได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตให้มี/ใช้ท่าเทียบเรือ  คือ  มีการนำตัวอย่างน้ำที่ปล่อยจากโครงการทุกจุด ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานผลให้กรมเจ้าท่า และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาทุกครั้ง ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการจ้างบริษัทที่มีความชำนาญและได้ขึ้นทะเบียนการปฏิบัติการวิเคราะห์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง โดยผลของการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานการตรวจวัดน้ำทิ้งและน้ำผิวดิน

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• ในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท บริษัทได้มอบทุนเพื่อการศึกษา และทุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เช่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดครุใน โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ฯลฯ เป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม  และพุทธศาสนาเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี

• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการดำเนินงานของราชการ เช่น ให้เทศบาลเมืองลัดหลวงใช้สถานที่ของคลังสินค้า 2 เพื่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

• นอกจากนี้บริษัทยังให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยได้ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท ซึ่งระบบ Automated Storage and Retrieval System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับในปี 2554 มีหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมดูงานคลังเอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เช่น หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร  นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกจักรพงษ์ภูวนาถ  เป็นต้น

• บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้นในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) แก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และสถาบันไทยพัฒน์

• จากการจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ ดังกล่าว พนักงานของบริษัทได้เสนอกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน และสังคม ดังนี้ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการ Happy Work Happy Life และ โครงการบริจาคสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียน ซึ่งบริษัทได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554  โครงการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555