คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท Board of Director

1

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล

ตำแหน่ง

 • ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

1

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

1

นางจิตรา ถาวระ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

นายทศพร ซิมตระการ

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

2

นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

2 3

นายปิลัญชัย ประดับพงศ์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท Board of Director

2

นางอินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ

หมายเหตุ

1 กรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์, นางอินทิรา สุขะนินทร์, นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ และนายปิลัญชัย ประดับพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

3 เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ฯลฯ

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :