นโยบายจ่ายเงินปันผล


นโยบายจ่ายเงินปันผล Payment Dividend Policy

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์ วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
จำนวน
เงินปันผลต่อหุ้น
วันผลประกอบการ
SST 11/03/2563 08/05/2563 27/05/2563 เงินปันผล 0.0111111111 กำไรสะสม
SST 11/03/2563 08/05/2563 27/05/2563 หุ้นปันผล 10:1 กำไรสะสม
SST 13/03/2562 03/05/2562 24/05/2562 เงินปันผล 0.05 01/01/61 - 31/12/61
SST 13/03/2561 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/60 - 31/12/60
SST 01/03/2560 03/05/2560 26/05/2560 เงินปันผล 0.0111111111 กำไรสะสม
SST 01/03/2560 03/05/2560 26/05/2560 หุ้นปันผล 10:1 กำไรสะสม
SST 10/03/2559 03/05/2559 26/05/2559 เงินปันผล 0.0111111111 กำไรสะสม
SST 10/03/2559 03/05/2559 26/05/2559 หุ้นปันผล 10:1 กำไรสะสม
SST 09/03/2558 24/04/2558 21/05/2558 เงินปันผล 0.037037037 กำไรสะสม
SST 09/03/2558 24/04/2558 21/05/2558 หุ้นปันผล 3:1 กำไรสะสม
SST 17/03/2557 02/05/2557 28/05/2557 เงินปันผล 0.0277777777
SST 17/03/2557 02/05/2557 28/05/2557 หุ้นปันผล 4:1
SST 15/03/2556 26/04/2556 20/05/2556 เงินปันผล 0.0277777777 01/01/55 - 31/12/55
SST 15/03/2556 26/04/2556 20/05/2556 หุ้นปันผล 4:1 01/01/55 - 31/12/55
SST 22/03/2555 08/05/2555 28/05/2555 เงินปันผล 0.0222 01/01/54 - 31/12/54
SST 22/03/2555 08/05/2555 28/05/2555 เงินปันผล 5:1 01/01/54 - 30/06/54
SST 23/03/2554 04/05/2554 26/05/2554 เงินปันผล 0.40  
SST 23/03/2553 06/05/2553 27/05/2553 เงินปันผล 0.15 01/01/52 - 31/12/52
SST 17/03/2552 24/04/2552 22/05/2552 เงินปันผล 0.30 01/01/51 - 31/12/51
SST 18/03/2551 02/04/2551 28/05/2551 เงินปันผล 0.23 01/01/50 - 31/12/50

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :