สารจากประธานกรรมการ


ในช่วง 2561 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้นจะไม่มากเท่ากับปี 2560 เนื่องจากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ กับ รัสเซีย นโยบาย กีดกันทางการค้าของสหรัฐกับคู่ค้า การตอบโต้ของคู่ค้า การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของทั้งยุโรปและจีน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยเริ่มเป็นขาขึ้น ทำให้ธนาคารเข้มงวดในการให้สินเชื่อ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้านแรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท โดยธุรกิจคลังสินค้ามีผลกำไรสุทธิจำนวน 52 ล้านบาท ธุรกิจไลฟ์สไตล์มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 2 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนสุทธิจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 14 ล้านบาท

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจคลังสินค้า ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต และธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยยึดธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนและยังประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อไป


สารจากประธานกรรมการ Chairman's Statement

นายสมโภชน์ อินทรานุกูล
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ :

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :