สารจากประธานกรรมการ


ในช่วง 2562 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงมีการเติบโตอย่างชะลอตัว จากสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยยังได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ค่าเงินบาทแข็ง และ ความล่าช้าในการออกงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ยังไม่รวมผลกระทบที่ยังประมาณความเสียหายไม่ได้จากการระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่เริ่มระบาดจากประเทศจีนช่วงเดือน ธันวาคม 2562 จนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคา การให้บริการ และปัญหาด้านแรงงาน ผลประกอบการของบริษัทในงบ การเงินรวมมีผลขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาทโดยธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 19 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงธุรกิจไลฟ์สไตล์มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 26 ล้านบาท

ในอนาคตบริษัทยังคงเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ รวมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงและมีแนวโน้มที่ดี โดยจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงเพื่อทำให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวทางธุรกิจ และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต และ ธรรมาภิบาล โดยคำนึถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่า จะดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โปร่งใส โดยยึดธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืนและยังประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมต่อไป


สารจากประธานกรรมการ Chairman's Statement

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์
ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :