ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


(หน่วย : พันบาท)

งบการเงินรวม ปี 2560
(ปรับปรุงใหม่)
ปี 2561 ปี 2562
รายได้จากธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ 327,772 393,549 399,124  
รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2,694,338 2,935,011 2,767,934  
รายได้จากธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป 136,962 147,026 145,201  
รายได้รวม 3,325,417 3,655,214 3,524,970  
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้) 3,282,166 3,549,702 3,398,967  
กำไรสุทธิจากกิจกรรมปกติ (36,870) 40,428 (7,411)  
สินทรัพย์รวม 6,190,447 5,706,785 5,581,305  
หนี้สินรวม 2,921,217 2,416,376 2,337,169  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,269,229 3,290,409 3,244,136  
จำนวนหุ้นปลายงวด (หุ้น) 455,807,823 455,807,823 455,807,823  
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) จากกิจกรรมปกติ* (0.05) 0.10 0.01  
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)* 4.94 5.03 5.01  
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.65 0.86 0.47  
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.59 13.26 14.38  
อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.17) 1.16 (0.22)  
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (1.13) 1.23 (0.23)  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.60) 0.71 (0.13)  
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.89 0.73 0.72  
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A N/A  

หมายเหตุ : ได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลแล้ว *


บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :