ความรับผิดชอบต่อสังคม


ความรับผิดชอบต่อสังคม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 • มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
 • มุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศในทุกหน่วยงานขององค์กร และมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีนำสมัยอันจะยังประโยชน์ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น
 • มุ่งเน้นการปฏิบัติดูแลต่อบุคลากรขององค์กรโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
 • มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และการตระหนักถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการประกอบกิจกรรมต่างๆอันเป็นธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและชุมชนดังนี้


สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 • ด้วยคลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำโดยจัดทำบ่อพักเพื่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียมีการนำตัวอย่างน้ำจากจุดต่างๆ ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐาน โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆเป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

 • ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยบริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของพนักงานลูกค้าและบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอจึงได้มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัยทั้งด้านอัคคีภัยและภัยจากทางน้ำอย่างสม่ำเสมอมีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีรวมถึงว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารตรวจสอบระบบลิฟต์ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆของอาคารระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารเป็นประจำทุกปีซึ่งบริษัทได้รับใบรับรองการตรวจสอบอาคารจากหน่วยงานราชการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

สังคมและชุมชน

 • บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆทั้งคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยแรงงานการจัดการด้านบัญชีและภาษีอากรลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาการป้องกันจากการทุจริตรวมทั้งประกาศต่างๆ ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2554 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของรัฐบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจึงให้ความสำคัญของการปฏิบัติตามประกาศและกฎระเบียบดังกล่าวโดยได้จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด

  นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการโดยการเข้าร่วมสัมมนาและเสนอความเห็นในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจคลังสินค้าท่าเทียบเรือกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็นเพื่อประโยชน์ต่อส่วนราชการเพื่อนำไปปรับปรุงกฎระเบียบการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศนอกจากนี้บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการดำเนินงานของราชการเช่นให้เทศบาลเมืองลัดหลวงใช้สถานที่ของคลังสินค้า 2 เพื่อการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งทั่วไป

 • บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขดังนั้นบริษัทจึงได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์หรือ CSR DAY โดยบริษัทได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2554 และต่อเนื่องมาถึงปี 2555 เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง“บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) แก่พนักงานโดยมุ่งเน้นให้เกิด“กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน”และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการจัดทำโครงการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนSustainability Development Report (SD Report) ตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และสถาบันไทยพัฒน์

 • จากการจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ได้นำไปสู่โครงการต่างๆที่พนักงานของบริษัทได้เสนอกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพนักงานและสังคมดังนี้โครงการปลูกป่าชายเลนโครงการ Happy Work Happy Life และโครงการบริจาคสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนซึ่งบริษัทได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนณป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 โครงการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคลเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

 • ในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัทบริษัทได้มอบทุนเพื่อการศึกษาและทุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์เป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปีนอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมและพุทธศาสนาเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี

 • ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติโดยได้ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัทซึ่งระบบ Automated Storage and Retrieval System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เช่น มีการบำบัดและตรวจคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ

ด้วยคลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทจึงได้ดูแลการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ โดยการจัดสร้างรางระบายน้ำและบ่อดักไขมันเพื่อรองรับและบำบัดความสกปรกของน้ำทิ้งภายในโครงการ และจัดทำตะแกรงดักขยะที่ฝาท่อระบายน้ำทุกช่อง และที่ปลายท่อก่อนระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำ เช่น ตรวจสอบท่อระบายน้ำภายในบริเวณโครงการเพื่อป้องกันการอุดตัน ระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้า โดยเฉพาะปุ๋ยเคมีและสินค้าทางการเกษตร มิให้เกิดหกหล่นหรือรั่วไหลลงสู่แม่น้ำได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตให้มี/ใช้ท่าเทียบเรือ คือ มีการนำตัวอย่างน้ำที่ปล่อยจากโครงการทุกจุด ส่งไปตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (Ph) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) และปริมาณฟอตเฟต (Phosphate) และอื่นๆ เป็นประจำทุก 3 เดือน และรายงานผลให้กรมเจ้าท่า และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาทุกครั้ง ซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการจ้างบริษัทที่มีความชำนาญและได้ขึ้นทะเบียนการปฏิบัติการวิเคราะห์กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้ง โดยผลของการตรวจวัดคุณภาพน้ำทุกจุดอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานการตรวจวัดน้ำทิ้งและน้ำผิวดิน


บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • ในด้านสังคมและชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท บริษัทได้มอบทุนเพื่อการศึกษา และทุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขตอำเภอพระประแดง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เช่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดครุใน โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ฯลฯ เป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี นอกจากนี้บริษัทได้จัดงบเป็นเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม และพุทธศาสนาเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปี

 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการดำเนินงานของราชการ เช่น ให้เทศบาลเมืองลัดหลวงใช้สถานที่ของคลังสินค้า 2 เพื่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

 • นอกจากนี้บริษัทยังให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ โดยได้ให้เข้าเยี่ยมชมดูงานกิจการด้านคลังเอกสารอัตโนมัติของบริษัท ซึ่งระบบ Automated Storage and Retrieval System เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย และเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย สำหรับในปี 2554 มีหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมดูงานคลังเอกสารอัตโนมัติระบบ AS/RS เช่น หอสมุด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกจักรพงษ์ภูวนาถ เป็นต้น

 • บริษัทมีนโยบายที่จะทำให้บริษัทเป็นองค์กรที่มี “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) ด้วยการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่มีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ หรือ CSR DAY ขึ้นในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “บรรษัทบริบาล” (Corporate Social Responsibility – CSR) แก่พนักงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิด “กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงาน” ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) และสถาบันไทยพัฒน์

 • จากการจัดกิจกรรมวันซีเอสอาร์ ดังกล่าว พนักงานของบริษัทได้เสนอกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม พนักงาน และสังคม ดังนี้ โครงการปลูกป่าชายเลน โครงการ Happy Work Happy Life และ โครงการบริจาคสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียน ซึ่งบริษัทได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 โครงการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 และ โครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 206 อาคารพลาซ่า ชั้น 4 ซอยพัฒนาการ 20
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2318-5514-5

ช่องทางติดตาม :