คำอธิบายและการวิเคราะห์


  ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 7.41 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 40.43 ล้านบาท มีผลต่างจำนวน 47.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 118.33 บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

  • รายได้จากการขายและให้บริการลูกค้าแยกตามส่วนงาน รวมทั้งรายได้อื่น ดังนี้ (ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562)
   • ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ มีรายได้จากการให้บริการรวม 400 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้จากการให้บริการลูกค้ารวม 394 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
   • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในประเทศ มีรายได้จากการขายรวม 2,578 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้จากการขายรวม 2,721 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 143 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 จากรายได้ในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย การจับจ่ายใช้สอยผู้บริโภคลดลง ตลอดจนการแข่งขันที่รุนแรง
   • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในต่างประเทศ มีรายได้จากการขายรวม 190 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้จากขายรวม 214 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11 จากรายได้ในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในต่างประเทศ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว
   • ธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีรายได้จากการขายรวม 145 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้จากการขายรวม 147 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 2 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 1 จากการขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีการแข่งขันที่รุนแรง
   • รายได้อื่น มีรายได้อื่นๆ รวม 213 ล้านบาท (ปี 2561 มีรายได้อื่นๆ รวม 180 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายบัตรสมาชิก, รายได้จากการรับจ้างออกแบบของเกรฮาวด์ แฟชั่น และ กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน (SSTPF)
  • ต้นทุนในการขายสินค้าและบริการ
   • ) ต้นทุนในการขายสินค้า 1,199 ล้านบาท (ปี 2561 มีต้นทุนในการขายสินค้า 1,258 ล้านบาท) ลดลง 59 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 โดยสัดส่วน ต้นทุนในการขายสินค้าต่อรายได้รวมในปี 2562 และ ปี 2561 เท่ากับ 34.02% และ 34.42% ตามลำดับ
   • ต้นทุนในการบริการ 287 ล้านบาท (ปี 2561 มีต้นทุนในการบริการ 283 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยสัดส่วนต้นทุนในการบริการต่อรายได้รวมในปี 2562 และ ปี 2561 เท่ากับ 8.13% และ 7.73% ตามลำดับ
  • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
   • ค่าใช้จ่ายในการขาย 1,504 ล้านบาท (ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย 1,590 ล้านบาท) ลดลง 86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเช่าและค่าบริการ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมในปี 2562 และ ปี 2561 เท่ากับ 42.67% และ 43.49% ตามลำดับ
   • ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 409 ล้านบาท (ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 419 ล้านบาท) ลดลง 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายในการ บริหารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของร้านอาหาร ในต่างประเทศ โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต่อรายได้รวมในปี 2562 และ ปี 2561 เท่ากับ 11.61% และ 11.47% ตามลำดับ
  • ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 55 ล้านบาท (ปี 2561 มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 12 ล้านบาท) ส่วนแบ่งกำไรลดลงจากปีก่อน จำนวน 67 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 558.33 จากผลการดำเนินงานปี 2562 (1 ม.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) มีผลขาดทุนจำนวน 167 ล้านบาท หลักๆจากรายการขาดทุนสุทธิที่เกิดจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 180 ล้านบาท
  • ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 71 ล้านบาท ( ปี 2561 มีต้นทุนทางการเงิน 70 ล้านบาท) ใกล้เคียงกับปีก่อน
  • ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ปี2561 และปี 2560 จำนวน 12 ล้านบาท และ จำนวน 5 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 140 เนื่องจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย มีกำไรเพิ่มขึ้น

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
แฟกซ์ :02-517-5190

ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
แฟกซ์ : 0-2318-3490

ช่องทางติดตาม :