สมัครงาน


สมัครงาน Jobs Update

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้าและคลังเอกสาร โดยมุ่งสู่ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ หรือ Automation มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ISO 9001: 2008 ทางบริษัทฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้


เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา 3 อัตรา

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • ลักษณะงาน :

  • จัดทำสัญญาการบริการของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ
  • บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ รายงานตามระบบ ISO
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ :

  เพศ :ชาย/หญิง
  อายุ :ระหว่าง: 22-30 ปี

  วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์

  ประสบการณ์ :0-2 ปี

  หัวหน้าหน่วยบุคคล

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • ลักษณะงาน :

  • รับผิดชอบงานด้านบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
  • งานที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการ
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ :

  เพศ :ชาย/หญิง
  อายุ :ระหว่าง 23-35 ปี

  วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

  ประสบการณ์ :ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังเอกสาร ซ. สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 • ลักษณะงาน :

  • ดูแลแก้ปัญหาด้าน Hardware Software Network ให้ใช้งานได้ปกติ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้
  • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ :

  เพศ :ชาย/หญิง
  อายุ :ระหว่าง 21 ปีขึ้นไป

  วุฒิการศึกษา :ปวช. - ปริญญาตรี

  ประสบการณ์ :0-2 ปี

  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
 • ลักษณะงาน :

  • ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กลต. ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • จัดประชุมกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน
  • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ :

  เพศ :ชาย/หญิง
  อายุ :30 – 35 ปี

  วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี – ปริญญาโท

  ประสบการณ์ :5 ปี ขึ้นไป

  คุณสมบัติ :

  • มีความรู้และประสบการด้านเลขานุการบริษัท บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • มีภาวะผู้นำ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษดี)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office)
  • มีทักษะในการสือสาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001

  เกี่ยวกับสมัครงาน

  ลงทะเบียนสมัครงาน

  เอกสารที่ใช้การสมัครงาน

  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 ฉบับ
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  • สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล / ทะเบียนสมรส / ใบหย่า อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  • เอกสารยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

  สวัสดิการ

  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต (ทุกตำแหน่ง)
  • ยูนิฟอร์ม

  ติดต่อ

  คุณปาณิศา ชำนินวล

  สำนักงานใหญ่ : 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

  คลังสินค้า : 71,71/1-8 หมู่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 49 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  คลังเอกสาร : 115, 115/7-10 หมู่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

  โทร : 02-318-5514-5 ต่อ 117
  แฟกซ์ : 02-318-3490
  อีเมล์ : panisa@subsrithai.co.th

  บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่คลังสินค้าและเอกสาร :

  115,115/7-10 หมู่ที่ 6,ซอยสุขสัสดิ์ 76 ตำบลบางจาก
  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  ที่อยู่คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ :

  71,71/1-9 หมู่ที่ 1 ,ซอยสุขสัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก
  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

  ที่อยู่สำนักงานใหญ่ :

  2044/25-27, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ข้อมูลติดต่อ : (บริการจัดเก็บสินค้าและรับฝากเอกสาร)

  อีเมล์ : mkt@subsrithai.co.th
  โทร :02-463-0127,02-464-1502-5
  แฟกซ์ :02-517-5190

  ข้อมูลติดต่อ : (บริการคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ)

  อีเมล์ : wh49@subsrithai.co.th
  โทร :02-463-4280-5,02-462-6325
  แฟกซ์ : 02-463-4287,02-818-7847

  ข้อมูลติดต่อ : (สำหรับผู้ถือหุ้น)

  อีเมล์ : sst@subsrithai.co.th
  โทร : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
  แฟกซ์ : 0-2318-3490

  ช่องทางติดตาม :