โครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2554