ให้ความรู้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่สนใจระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ