Corporate Governance Policy


นโยบายการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance Policy


คณะกรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีมาตรฐาน โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยหลักในการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงทุกระดับในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมาตั้งแต่ปี 2550 และได้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 และ 2556 โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ ทำความเข้าใจ และถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 บริษัทจึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 นี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
  • คณะกรรมการจะจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
  • คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ โดยจะปฏิบัติและสื่อสารต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมถึงสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อบริษัท
  • คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมภายใต้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ
  • คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดนโยบายและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
  • กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามีดำเนินการสรรหาและพัฒนากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  • กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับ กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ


Corporate Governance Policy
Code of Conduct
Anti-Corruption
Whistleblower Policy
Collective Action Coalition

Sub Sri Thai Public Company Limited

Head office:

2044/25-27, Petchburitadmhai Rd., Bangkapi,
Huaykwang, Bangkok. 10310
Tel. 02-318-5514-5 , 02-314-0412 , 02-314-3132

Warehouse 1 & Wharf :

71, 71/1-9 Mhoo 1, Soi Suksawat 49, Suksawat Rd., Bangjark, Phrapradang, Samutraprakarn.
Tel. 02-463-4280-5, 02-4626325

Warehouse 2-3 & Documentary Warehouse:

115 Mhoo 6, Soi Suksawat 76, Suksawat Rd., Bangjark,
Phrapradang, Samutraprakarn.
Tel. 02-463-0127, 02-464-1502-9

Contact :

E-Mail : sst@subsrithai.co.th
Tel : 0-2314-0412, 0-2314-3132, 0-2318-5514 - 5
Fax : 0-2318-3490

Follow Us :